Commit 4bb68636 authored by Michal Valenta's avatar Michal Valenta

par zmen

parent f7a32b5c
je umisten na ../prodekani-leden-2019/work/les02...
podpora pro report o pilotu>
-- vyplnenost predmetovych anket
select o.short_name_cz "Fakulta ", f.quest_filled_total "Vyplněno lístků", f.quest_available_total "K dispozici lístků", (100*round(f.quest_filled_total/f.quest_available_total,2)) "Vyplněnost [%]"
from org_unit o join survey s on (o.org_unit_code=s.org_unit_org_unit_code)
join v_course_survey_fillled_total f on (s.survey_key=f.survey_key and s.semester_semester_code=f.semester_code)
order by o.org_unit_code;
-- FEL stara anketa
--FEL 4873 16871 29%
-- anketa o anketa - pocet textovych komentaru 157
select count(*) from student_evaluation_answer where answer_text is not null;
-- pocet vyplnenych listku 539
select count(*) from student_evaluation_answer;
-- hodnoceni
select answer_value "Známka", count(*) "Počet známek" from student_evaluation_answer group by answer_value order by answer_value;
-- vsledna znamka 1.97
select round(avg(answer_value),2) as vysledna_znamka from student_evaluation_answer;
\relax
\providecommand\hyper@newdestlabel[2]{}
\providecommand\HyperFirstAtBeginDocument{\AtBeginDocument}
\HyperFirstAtBeginDocument{\ifx\hyper@anchor\@undefined
\global\let\oldcontentsline\contentsline
\gdef\contentsline#1#2#3#4{\oldcontentsline{#1}{#2}{#3}}
\global\let\oldnewlabel\newlabel
\gdef\newlabel#1#2{\newlabelxx{#1}#2}
\gdef\newlabelxx#1#2#3#4#5#6{\oldnewlabel{#1}{{#2}{#3}}}
\AtEndDocument{\ifx\hyper@anchor\@undefined
\let\contentsline\oldcontentsline
\let\newlabel\oldnewlabel
\fi}
\fi}
\global\let\hyper@last\relax
\gdef\HyperFirstAtBeginDocument#1{#1}
\providecommand\HyField@AuxAddToFields[1]{}
\providecommand\HyField@AuxAddToCoFields[2]{}
\catcode `"\active
\catcode `-\active
\babel@aux{czech}{}
\newlabel{fig:logo}{{1}{1}{}{Doc-Start}{}}
\@writefile{snm}{\beamer@slide {fig:logo}{1}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {0}{0}{1}{1/1}{}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {1}{1}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {0}{0}{2}{2/2}{}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {2}{2}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {0}{0}{3}{3/3}{}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {3}{3}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {0}{0}{4}{4/4}{}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {4}{4}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {0}{0}{5}{5/5}{}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {5}{5}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {0}{0}{6}{6/6}{}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {6}{6}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {0}{0}{7}{7/7}{}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {7}{7}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {0}{0}{8}{8/8}{}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {8}{8}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@partpages {1}{8}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@subsectionpages {1}{8}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@sectionpages {1}{8}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@documentpages {8}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\gdef \inserttotalframenumber {8}}}
\headcommand {\slideentry {0}{0}{1}{1/1}{}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {1}{1}}
\headcommand {\slideentry {0}{0}{2}{2/2}{}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {2}{2}}
\headcommand {\slideentry {0}{0}{3}{3/3}{}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {3}{3}}
\headcommand {\slideentry {0}{0}{4}{4/4}{}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {4}{4}}
\headcommand {\slideentry {0}{0}{5}{5/5}{}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {5}{5}}
\headcommand {\slideentry {0}{0}{6}{6/6}{}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {6}{6}}
\headcommand {\slideentry {0}{0}{7}{7/7}{}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {7}{7}}
\headcommand {\slideentry {0}{0}{8}{8/8}{}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {8}{8}}
\headcommand {\beamer@partpages {1}{8}}
\headcommand {\beamer@subsectionpages {1}{8}}
\headcommand {\beamer@sectionpages {1}{8}}
\headcommand {\beamer@documentpages {8}}
\headcommand {\gdef \inserttotalframenumber {8}}
%prezentace
%\documentclass[compress, ignorenonframetext]{beamer}
%handouty
\documentclass[trans]{beamer}
\usetheme{Boadilla}
\usecolortheme{dolphin}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{xspace}
\usepackage{times}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{listings}
\usepackage{xcolor}
%\usepackage{longtable,booktabs}
%\usepackage{caption}
\lstset{
columns=fullflexible,
% basicstyle=\ttfamily | \sffamily | \rmfamily
basicstyle=\ttfamily,
showspaces=false,
showstringspaces=false,
showtabs=false,
%frame=leftline | single | rightline
frame=leftline,
tabsize=2,
%backgroundcolor=\color{lightgray},
keywordstyle=\color{blue}\ttfamily,%\bfseries,
stringstyle=\color{red}\ttfamily,
commentstyle=\color{gray}\ttfamily,
morecomment=[l][\color{magenta}]{\#}
}
% to overcome some inconsistency in pandoc latex generator
\providecommand{\tightlist}{%
\setlength{\itemsep}{0pt}\setlength{\parskip}{0pt}}
\author[Michal Valenta]{Michal Valenta}
\institute[VIC ČVUT \& FIT ČVUT]{
}
\date [\today]{
\begin{figure}[ht]
\begin{center}
\includegraphics[width=5cm]{images/LogoCVUT.pdf}
\label{fig:logo}
\end{center}
\end{figure}
}
% have this if you'd like a recurring outline
\AtBeginSection[] % "Beamer, do the following at the start of every section"
{
\begin{frame}<beamer>
\frametitle{Outline} % make a frame titled "Outline"
\tableofcontents[currentsection] % show TOC and highlight current section
\end{frame}
}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% MACROS %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\title{ Nová anketa ČVUT}
\begin{document}
\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}
%becouse usage \documentclass[ignorre...] ignores \input (according to doc)
\mode<all>
\input{les01-nova-anketa.tex}
\end{document}
\begin{frame}{Hlavní cíle}
\protect\hypertarget{hlavnuxed-cuxedle}{}
\begin{itemize}
\tightlist
\item
Přitáhnout mlčící většinu
\item
Stejné možnosti vyjádření a sběru přidružených informací
\item
Pružnější a přehlednější zobrazování výsledků
\item
Možnost ``nepředmětových'' anket
\end{itemize}
\end{frame}
\begin{frame}{Přitáhnout mlčící většinu}
\protect\hypertarget{pux159ituxe1hnout-mlux10duxedcuxed-vux11btux161inu}{}
\begin{itemize}
\tightlist
\item
Atraktivní rozhraní
\item
Podpora rychlé cesty vyplnění
\item
Větší zpětná vazba
\end{itemize}
\end{frame}
\begin{frame}{Možnosti vyjádření a sběru dat}
\protect\hypertarget{moux17enosti-vyjuxe1dux159enuxed-a-sbux11bru-dat}{}
\begin{itemize}
\tightlist
\item
Bodové hodnocení
\item
Textové komentáře
\item
Dynamické chování formuláře
\item
Anonymita/možnost podepsat textový komentář
\item
Sběr přidružených informací pro hlubší analýzy (ročník, studijní
průměr, program, obor, role předmětu)
\end{itemize}
\end{frame}
\begin{frame}{Ukázka rozhraní}
\protect\hypertarget{ukuxe1zka-rozhranuxed}{}
http://si-projekty-vyvoj.fit.cvut.cz/anketa/
\end{frame}
\begin{frame}{Zobrazování výsledků}
\protect\hypertarget{zobrazovuxe1nuxed-vuxfdsledkux16f}{}
\begin{itemize}
\tightlist
\item
Zobrazovat mezivýsledky již v průběhu ankety
\item
Zobrazit příznak ``shlédnuto vyučujícím'' u textových komentářů
\item
Možnost pro vyučující (a nadřízené) přidat vyjádření k jednotlivých
textovým komentářům
\item
Lepší agregace pro potřebu kateder/ústavů
\item
Lepší vyhledávání a možnost exportu dat
\item
Zobrazení trendů
\end{itemize}
\end{frame}
\begin{frame}{Stručný časový plán}
\protect\hypertarget{struux10dnuxfd-ux10dasovuxfd-pluxe1n}{}
\begin{itemize}
\tightlist
\item
leden, únor - pilotní testování vyplňování (za zimní semestr)
\item
březen, duben - pilotní testování základního zobrazení výsledků
\item
červen - druhé pilotní testování (za letní semestr)
\item
léto - implementace sebraných požadavků na změny
\item
podzim - dokončení implementace sběru a zobrazování, rozhraní pro
správce anket, dokumentace, zaškolení správců
\item
leden 2020 plné nasazení do provozu
\end{itemize}
\end{frame}
\begin{frame}{Nabídka pro fakulty}
\protect\hypertarget{nabuxeddka-pro-fakulty}{}
Zúčastněte se pilotního testování, sběru požadavků na změny a jejich
implementace.
\end{frame}
[//]: # Nová anketa - 2. etapa
## Zhodnocení pilotního testování 1/3
* V souladu s plánem bylo testováno pouze rozhraní pro vyplnění anketních lístků.
* Proběhlo s mírným zpožděním (konec ledna - březen)
* Zúčastnily se všechny fakulty (FEL staré rozhraní, FS a FD obě)
* Pouze předmětová anketa (nebyly fakultní otázky)
* Všichni měli stejné otázky.
## Zhodnocení pilotního testování 2/3
### vyplněnost po fakultách
\includegraphics[width=55mm]{./images/pilotni-testovani-vyplnenost.png}
* FEL (staré rozhraní)
* 4 873 vyplněných lístků ze 16 871; vyplněnost 29%
### nepředmětová anketa o novém rozhraní
\includegraphics[width=25mm]{./images/hodnoceni-noveho-rozhrani.png}
* celkem 539 odpovědí, 157 textových komentářů
* výsledná známka 1.97
## Zhodnocení pilotního testování 3/3
* testování považuji za úspěšné
* koncepci můžeme zachovat
* včetně "pouze" role "vyučující"
* student může hodnotit více vyučujících v předmětu
### požadavky na doplnění
* fakultní otázky (nepředmětové)
* vynucení textových odpovědí u špatných hodnocení
* přístup pro ukončené studenty (po státnicích)
* sběr požadvků stále probíhá
* https://gitlab.fit.cvut.cz/anketa_cvut/nova-anketa-doc/issues
## Prezentace výsledků
* u pilotního testování použit starý způsob prezentace výsledků
### v čem nevyhovuje
* nevhodný proces zpracování
* kopírování dat z jednoho systému do druhého
* jiné rozhraní
* dlouho trvá než se výsledky dostanou ke studentům
* výsledky nejsou na jednom místě
## Fáze zpracování výsledků
* F1: příprava ankety
* F2: otevření ankety
* F3: uzavření ankety
* F4: cenzura + případný nesouhlas vyčujících se zveřejněním komentářů
* F5: komentáře učitelů
* F6: zobrazení výsledků studentům
### v novém rozhraní
* fakulty budou fáze (i nadále) řidit podle svého harmonogramu
* fáze F1, F2, F3, F4 zachovat
* fáze F5 a F6 mohou probíhat současně
* výsledky budou ve stejné aplikaci jako vyplňování
* lepší zobrazení (vyhledávání, podpora pro vedoucí kateder, ...)
* budou moci komentovat i vedoucí kateder
* historické trendy (omezeně) - dále pohledy nad datovým skladem
## konkrétní plán 2. fáze
* přejít celkově na novou anketu
* příprava ankety za semestr B182
* možnost nepředmětových otázek
* možnost modifikace předmětových otázek pro jednotlivé fakulty
* prozatím budeme řešit mailem se správci a přímou úpravou v databázi
* od května bude možné jednotlivé ankety spouštět
* koncem června bude k dispozici první verze (pilotní) nového rozhraní pro prezentaci výsledků
* bude-li nedostatečná, lze doplňkově využít i starou verzi prezentace (jako za semestr B181)
## K diskusi (na schůzi proděkanů)
* připomínky k dalšímu běhu ankety
* připomínky k plánu 2. fáze
* připomínky k celému procesu
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment