Commit c92daaa7 authored by Michal Valenta's avatar Michal Valenta

maily na FA, MUVS

parent d5bd5dfa
......@@ -13,8 +13,8 @@ V lednu 2019 prozatím souhlasili s pilotním testováním:
Nevyjádřili se:
* FS
* FA
* MUVS
* FA - spojit se s I. Šestákovou (proděkanka) sestakova@fa.cvut.cz někdy v únoru
* MUVS - spojit se s "Huckova, Dagmar" <Dagmar.Huckova@cvut.cz>
Neche testovat:
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment