Commit d5bd5dfa authored by Michal Valenta's avatar Michal Valenta

inicialni commit

parent 96bc81d9
# nova-anketa-doc
Dokumentace a další podpůrné materiály pro novou anketu
V lednu 2019 prozatím souhlasili s pilotním testováním:
* FSv
* FIT
* FBMI
* FD
* FJFI
Nevyjádřili se:
* FS
* FA
* MUVS
Neche testovat:
* FEL
\ No newline at end of file
# nova-anketa-doc
ruzna dokumentace pro novou anketu
\ No newline at end of file
#!/bin/bash
for i in les*.md; do
printf ' Zpracovavam: %s\n' $i
make both f=$i
done
make clean
\relax
\providecommand\hyper@newdestlabel[2]{}
\providecommand\HyperFirstAtBeginDocument{\AtBeginDocument}
\HyperFirstAtBeginDocument{\ifx\hyper@anchor\@undefined
\global\let\oldcontentsline\contentsline
\gdef\contentsline#1#2#3#4{\oldcontentsline{#1}{#2}{#3}}
\global\let\oldnewlabel\newlabel
\gdef\newlabel#1#2{\newlabelxx{#1}#2}
\gdef\newlabelxx#1#2#3#4#5#6{\oldnewlabel{#1}{{#2}{#3}}}
\AtEndDocument{\ifx\hyper@anchor\@undefined
\let\contentsline\oldcontentsline
\let\newlabel\oldnewlabel
\fi}
\fi}
\global\let\hyper@last\relax
\gdef\HyperFirstAtBeginDocument#1{#1}
\providecommand\HyField@AuxAddToFields[1]{}
\providecommand\HyField@AuxAddToCoFields[2]{}
\catcode `"\active
\catcode `-\active
\babel@aux{czech}{}
\newlabel{fig:logo}{{1}{1}{}{Doc-Start}{}}
\@writefile{snm}{\beamer@slide {fig:logo}{1}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {0}{0}{1}{1/1}{}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {1}{1}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {0}{0}{2}{2/2}{}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {2}{2}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {0}{0}{3}{3/3}{}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {3}{3}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {0}{0}{4}{4/4}{}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {4}{4}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {0}{0}{5}{5/5}{}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {5}{5}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {0}{0}{6}{6/6}{}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {6}{6}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {0}{0}{7}{7/7}{}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {7}{7}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\slideentry {0}{0}{8}{8/8}{}{0}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@framepages {8}{8}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@partpages {1}{8}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@subsectionpages {1}{8}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@sectionpages {1}{8}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\beamer@documentpages {8}}}
\@writefile{nav}{\headcommand {\gdef \inserttotalframenumber {8}}}
\headcommand {\slideentry {0}{0}{1}{1/1}{}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {1}{1}}
\headcommand {\slideentry {0}{0}{2}{2/2}{}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {2}{2}}
\headcommand {\slideentry {0}{0}{3}{3/3}{}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {3}{3}}
\headcommand {\slideentry {0}{0}{4}{4/4}{}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {4}{4}}
\headcommand {\slideentry {0}{0}{5}{5/5}{}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {5}{5}}
\headcommand {\slideentry {0}{0}{6}{6/6}{}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {6}{6}}
\headcommand {\slideentry {0}{0}{7}{7/7}{}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {7}{7}}
\headcommand {\slideentry {0}{0}{8}{8/8}{}{0}}
\headcommand {\beamer@framepages {8}{8}}
\headcommand {\beamer@partpages {1}{8}}
\headcommand {\beamer@subsectionpages {1}{8}}
\headcommand {\beamer@sectionpages {1}{8}}
\headcommand {\beamer@documentpages {8}}
\headcommand {\gdef \inserttotalframenumber {8}}
%prezentace
%\documentclass[compress, ignorenonframetext]{beamer}
%handouty
\documentclass[trans]{beamer}
\usetheme{Boadilla}
\usecolortheme{dolphin}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{xspace}
\usepackage{times}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{listings}
\usepackage{xcolor}
%\usepackage{longtable,booktabs}
%\usepackage{caption}
\lstset{
columns=fullflexible,
% basicstyle=\ttfamily | \sffamily | \rmfamily
basicstyle=\ttfamily,
showspaces=false,
showstringspaces=false,
showtabs=false,
%frame=leftline | single | rightline
frame=leftline,
tabsize=2,
%backgroundcolor=\color{lightgray},
keywordstyle=\color{blue}\ttfamily,%\bfseries,
stringstyle=\color{red}\ttfamily,
commentstyle=\color{gray}\ttfamily,
morecomment=[l][\color{magenta}]{\#}
}
% to overcome some inconsistency in pandoc latex generator
\providecommand{\tightlist}{%
\setlength{\itemsep}{0pt}\setlength{\parskip}{0pt}}
\author[Michal Valenta]{Michal Valenta}
\institute[VIC ČVUT \& FIT ČVUT]{
}
\date [\today]{
\begin{figure}[ht]
\begin{center}
\includegraphics[width=5cm]{images/LogoCVUT.pdf}
\label{fig:logo}
\end{center}
\end{figure}
}
% have this if you'd like a recurring outline
\AtBeginSection[] % "Beamer, do the following at the start of every section"
{
\begin{frame}<beamer>
\frametitle{Outline} % make a frame titled "Outline"
\tableofcontents[currentsection] % show TOC and highlight current section
\end{frame}
}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% MACROS %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\title{ Nová anketa ČVUT}
\begin{document}
\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}
%becouse usage \documentclass[ignorre...] ignores \input (according to doc)
\mode<all>
\input{les01-nova-anketa.tex}
\end{document}
[//]: # Nová anketa ČVUT
## Hlavní cíle
* Přitáhnout mlčící většinu
* Stejné možnosti vyjádření a sběru přidružených informací
* Pružnější a přehlednější zobrazování výsledků
* Možnost "nepředmětových" anket
## Přitáhnout mlčící většinu
* Atraktivní rozhraní
* Podpora rychlé cesty vyplnění
* Větší zpětná vazba
## Možnosti vyjádření a sběru dat
* Bodové hodnocení
* Textové komentáře
* Dynamické chování formuláře
* Anonymita/možnost podepsat textový komentář
* Sběr přidružených informací pro hlubší analýzy (ročník, studijní průměr, program, obor, role předmětu)
## Ukázka rozhraní
http://si-projekty-vyvoj.fit.cvut.cz/anketa/
## Zobrazování výsledků
* Zobrazovat mezivýsledky již v průběhu ankety
* Zobrazit příznak "shlédnuto vyučujícím" u textových komentářů
* Možnost pro vyučující (a nadřízené) přidat vyjádření k jednotlivých textovým komentářům
* Lepší agregace pro potřebu kateder/ústavů
* Lepší vyhledávání a možnost exportu dat
* Zobrazení trendů
## Stručný časový plán
* leden, únor - pilotní testování vyplňování (za zimní semestr)
* březen, duben - pilotní testování základního zobrazení výsledků
* červen - druhé pilotní testování (za letní semestr)
* léto - implementace sebraných požadavků na změny
* podzim - dokončení implementace sběru a zobrazování, rozhraní pro správce anket, dokumentace, zaškolení správců
* leden 2020 plné nasazení do provozu
## Nabídka pro fakulty
Zúčastněte se pilotního testování, sběru požadavků na změny a jejich implementace.
\begin{frame}{Hlavní cíle}
\protect\hypertarget{hlavnuxed-cuxedle}{}
\begin{itemize}
\tightlist
\item
Přitáhnout mlčící většinu
\item
Stejné možnosti vyjádření a sběru přidružených informací
\item
Pružnější a přehlednější zobrazování výsledků
\item
Možnost ``nepředmětových'' anket
\end{itemize}
\end{frame}
\begin{frame}{Přitáhnout mlčící většinu}
\protect\hypertarget{pux159ituxe1hnout-mlux10duxedcuxed-vux11btux161inu}{}
\begin{itemize}
\tightlist
\item
Atraktivní rozhraní
\item
Podpora rychlé cesty vyplnění
\item
Větší zpětná vazba
\end{itemize}
\end{frame}
\begin{frame}{Možnosti vyjádření a sběru dat}
\protect\hypertarget{moux17enosti-vyjuxe1dux159enuxed-a-sbux11bru-dat}{}
\begin{itemize}
\tightlist
\item
Bodové hodnocení
\item
Textové komentáře
\item
Dynamické chování formuláře
\item
Anonymita/možnost podepsat textový komentář
\item
Sběr přidružených informací pro hlubší analýzy (ročník, studijní
průměr, program, obor, role předmětu)
\end{itemize}
\end{frame}
\begin{frame}{Ukázka rozhraní}
\protect\hypertarget{ukuxe1zka-rozhranuxed}{}
http://si-projekty-vyvoj.fit.cvut.cz/anketa/
\end{frame}
\begin{frame}{Zobrazování výsledků}
\protect\hypertarget{zobrazovuxe1nuxed-vuxfdsledkux16f}{}
\begin{itemize}
\tightlist
\item
Zobrazovat mezivýsledky již v průběhu ankety
\item
Zobrazit příznak ``shlédnuto vyučujícím'' u textových komentářů
\item
Možnost pro vyučující (a nadřízené) přidat vyjádření k jednotlivých
textovým komentářům
\item
Lepší agregace pro potřebu kateder/ústavů
\item
Lepší vyhledávání a možnost exportu dat
\item
Zobrazení trendů
\end{itemize}
\end{frame}
\begin{frame}{Stručný časový plán}
\protect\hypertarget{struux10dnuxfd-ux10dasovuxfd-pluxe1n}{}
\begin{itemize}
\tightlist
\item
leden, únor - pilotní testování vyplňování (za zimní semestr)
\item
březen, duben - pilotní testování základního zobrazení výsledků
\item
červen - druhé pilotní testování (za letní semestr)
\item
léto - implementace sebraných požadavků na změny
\item
podzim - dokončení implementace sběru a zobrazování, rozhraní pro
správce anket, dokumentace, zaškolení správců
\item
leden 2020 plné nasazení do provozu
\end{itemize}
\end{frame}
\begin{frame}{Nabídka pro fakulty}
\protect\hypertarget{nabuxeddka-pro-fakulty}{}
Zúčastněte se pilotního testování, sběru požadavků na změny a jejich
implementace.
\end{frame}
filename=$f
extension=${suffix $filename}
prefix:=${basename $filename}
presfile:=${join pres-,${prefix}}
presfiletex:=${join ${presfile},.tex}
presfilepdf:=${join ${presfile},.pdf}
handfile:=${join hand-,${prefix}}
handfiletex:=${join ${handfile},.tex}
handfilepdf:=${join ${handfile},.pdf}
texsource:=${join ${prefix},.tex}
all:
@echo "usage: make target f=file.md"
@echo "target may be: pres, hand, both, pres-show, hand-show, clean tex-pres, tex-hand, pdf-pres, pdf-hand"
pres: | tex-pres pdf-pres
pres-show: | pres
xdg-open ${presfilepdf} &
hand: | tex-hand pdf-hand
hand-show: | hand
xdg-open ${handfilepdf} &
both: | pres hand
clean:
rm -f *.aux *.log *.nav *.out *.snm *.toc *.vrb pres-les*.tex hand-les*.tex les*.tex
tex-pres:
./mk-pres.sh ${filename}
pandoc --slide-level 2 -f markdown -t beamer ${filename} -o ${texsource}
pdf-pres:
pdflatex ${presfiletex}
pdflatex ${presfiletex}
tex-hand:
./mk-hand.sh ${filename}
pandoc --slide-level 2 -f markdown -t beamer ${filename} -o ${texsource}
pdf-hand:
pdflatex ${handfiletex}
pdflatex ${handfiletex}
#! /bin/bash
filename=$1
extension="${filename##*.}"
prefix="${filename%.*}"
presfile=$(echo "hand-$prefix.tex")
texsource=$(echo "$prefix.tex")
title=$(grep '^\[//\]: # ' $filename | cut -c8-)
echo Processing: $prefix
echo Title is: $title
echo Creating: $presfile
cp preamble-handout.tex $presfile
#echo '\title{'$title'}' >>$presfile
cat >>$presfile <<EOF
\title{$title}
\begin{document}
\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}
%becouse usage \documentclass[ignorre...] ignores \input (according to doc)
\mode<all>
\input{$texsource}
\end{document}
EOF
# cat $presfile
#! /bin/bash
filename=$1
extension="${filename##*.}"
prefix="${filename%.*}"
presfile=$(echo "pres-$prefix.tex")
texsource=$(echo "$prefix.tex")
title=$(grep '^\[//\]: # ' $filename | cut -c8-)
echo Processing: $prefix
echo Title is: $title
echo Creating: $presfile
cp preamble-presentation.tex $presfile
#echo '\title{'$title'}' >>$presfile
cat >>$presfile <<EOF
\title{$title}
\begin{document}
\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}
%becouse usage \documentclass[ignorre...] ignores \input (according to doc)
\mode<all>
\input{$texsource}
\end{document}
EOF
# cat $presfile
%prezentace
%\documentclass[compress, ignorenonframetext]{beamer}
%handouty
\documentclass[trans]{beamer}
\usetheme{Boadilla}
\usecolortheme{dolphin}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{xspace}
\usepackage{times}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{listings}
\usepackage{xcolor}
%\usepackage{longtable,booktabs}
%\usepackage{caption}
\lstset{
columns=fullflexible,
% basicstyle=\ttfamily | \sffamily | \rmfamily
basicstyle=\ttfamily,
showspaces=false,
showstringspaces=false,
showtabs=false,
%frame=leftline | single | rightline
frame=leftline,
tabsize=2,
%backgroundcolor=\color{lightgray},
keywordstyle=\color{blue}\ttfamily,%\bfseries,
stringstyle=\color{red}\ttfamily,
commentstyle=\color{gray}\ttfamily,
morecomment=[l][\color{magenta}]{\#}
}
% to overcome some inconsistency in pandoc latex generator
\providecommand{\tightlist}{%
\setlength{\itemsep}{0pt}\setlength{\parskip}{0pt}}
\author[Michal Valenta]{Michal Valenta}
\institute[VIC ČVUT \& FIT ČVUT]{
}
\date [\today]{
\begin{figure}[ht]
\begin{center}
\includegraphics[width=5cm]{images/LogoCVUT.pdf}
\label{fig:logo}
\end{center}
\end{figure}
}
% have this if you'd like a recurring outline
\AtBeginSection[] % "Beamer, do the following at the start of every section"
{
\begin{frame}<beamer>
\frametitle{Outline} % make a frame titled "Outline"
\tableofcontents[currentsection] % show TOC and highlight current section
\end{frame}
}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% MACROS %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%prezentace
\documentclass[compress, ignorenonframetext]{beamer}
%handouty
%\documentclass[trans]{beamer}
\usetheme{Boadilla}
\usecolortheme{dolphin}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{xspace}
\usepackage{times}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{listings}
\usepackage{xcolor}
\lstset{
columns=fullflexible,
% basicstyle=\ttfamily | \sffamily | \rmfamily
basicstyle=\ttfamily,
showspaces=false,
showstringspaces=false,
showtabs=false,
%frame=leftline | single | rightline
frame=leftline,
tabsize=2,
%backgroundcolor=\color{lightgray},
keywordstyle=\color{blue}\ttfamily,%\bfseries,
stringstyle=\color{red}\ttfamily,
commentstyle=\color{gray}\ttfamily,
morecomment=[l][\color{magenta}]{\#}
}
% to overcome some inconsistency in pandoc latex generator
\providecommand{\tightlist}{%
\setlength{\itemsep}{0pt}\setlength{\parskip}{0pt}}
\author[Michal Valenta]{Michal Valenta}
\institute[FIT ČVUT]{
Katedra softwarového inženýrství\\
Fakulta informačních technologií\\
České vysoké učení technické v Praze\\
\textcopyright Michal Valenta, 2018
}
\date [MI-PDB.16, \today]{
MI-PDB.16, ZS 2018/19
\vspace{3ex}
https://courses.fit.cvut.cz/MI-PDB/
\begin{figure}[ht]
\begin{center}
\includegraphics[width=2cm]{images/LogoFIT.pdf}
\label{fig:logo}
\end{center}
\end{figure}
}
% have this if you'd like a recurring outline
\AtBeginSection[] % "Beamer, do the following at the start of every section"
{
\begin{frame}<beamer>
\frametitle{Outline} % make a frame titled "Outline"
\tableofcontents[currentsection] % show TOC and highlight current section
\end{frame}
}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% MACROS %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment