W

WTFHE Library

WTFHE: neural-netWork-ready Torus Fully Homomorphic Encryption