Commit 0dd925c2 authored by Jan Novák's avatar Jan Novák
Browse files

oprava linku na deepnote, aby se otevrel zdrojak prace

parent 1c65461e
......@@ -7,8 +7,7 @@ Vezměte krátké 5-10 sekundové video ze sportovní hry dle vašeho výběru a
---
Práci jsem vyvíjel v prostředí deepnote, níže naleznete odkaz na repozitář se všemy zdrojovými kódy, uloženými vahami a datasetem.
https://deepnote.com/project/Untitled-Python-Project-5zsPdeYUTQC2coa1CMJKJg/%2Fplots%2FUStoCAN_generated_plot_015.png
https://deepnote.com/project/Untitled-Python-Project-5zsPdeYUTQC2coa1CMJKJg/%2Fmvi-sem.ipynb
Vzhledem k tomu, že trénování neproběhlo v pořádku (popsáno v reportu), jsem vynechal generování videa s vlajkou. Nemělo by žádnou vypovídající hodnotu.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment