Public
Authored by Tomáš Kalvoda 👹

footnote cite with bibtex

V mwebib.tex je uložena položka test, v adresáři je též iso690.bst. Překlad:

Hlavní trik je v použití balíčku bibentry, který na libovolné místo dokumentu umožňuje explicitně vypsat položku ze seznamu literatury.

$ pdflatex mwe
$ bibtex mwe
$ pdflatex mwe
$ pdflatex mwe
Edited
mwe.tex 373 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment