Commit 382435bb authored by Ondřej Šofr's avatar Ondřej Šofr

README updated

parent 63c3033f
......@@ -12,11 +12,9 @@ Semestrální práce pro předmět NI-MVI
[Popis přiložených dat a návod na zisk kompletního datasetu](https://gitlab.fit.cvut.cz/sofrondr/mvi-sp/edit/master/README.md#popis-p%C5%99ilo%C5%BEen%C3%BDch-dat-a-n%C3%A1vod-na-zisk-kompletn%C3%ADho-datasetu)
[Popis použitých modelů](https://gitlab.fit.cvut.cz/sofrondr/mvi-sp/edit/master/README.md#popis-pou%C5%BEit%C3%BDch-model%C5%AF)
## Stav práce
Hlavní hotovou částí je prozatím jen sběr a předzpracování dat. Dalšími kroky bude tvorba generativních modelů (variačních autoencoderů a GANů). Jsem trochu ve zpoždění a prozatím práce nemá hmatatelné výstupy.
Práce je připravena na odevzdání, ale bohužel jsem nestihl všechny experimenty, které jsem stihnout chtěl, obzvláště tvorbu GAN modelů
## Popis úkolu
......@@ -32,7 +30,7 @@ Provedl jsem vyfiltorvání karet obsahujících reprezentativní ilustrace a me
### Podrobnější popis procesu získávání a předzpracování dat
TODO
Popis předzpracování lze nalézt v přiloženém reportu
Skripty pro scraping databáze karet, ilustrací a jejich obrazové předzpracování lze nalézt v adresáři /data_preprocessing
......@@ -42,17 +40,10 @@ Kompletní dataset obsahující 15 000 skenů je příliš rozsáhlý pro uklád
V tomto repozitáři jsou nicméně pro základní průzkum dat připraveny odpovídající adresáře sdružené do složky /sample_data, které obsahují jen desítky ilustrací a informací o kartách.
## Popis použitých modelů
V rámci této práce se budu zabývat několika možnostmi zapojení generativních neuronových sítí pro vytváření obrázků. V plánu mám využít hlavně dva základní typy těchto sítí a to variační autoencodery a GANy.
### Variační autoencodery
TODO
### GAN
TODO
## Struktura repozitáře
/data_preprocessing je adresář obsahující skripty pro stažení kompletních dat
/models je adresář obsahující Python notebooky s kompletním kódem nutným ke trénování modelů a zobrazení jejich výsledků. Obsahuje také uložené předtrénované modely
/report je složka s soubory potřebnými pro kompilaci reportu
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment