Commit 9e5ef411 authored by Adam Svoboda's avatar Adam Svoboda

opravena validační schémata, upravena adresářová struktura a přidány informace o projektu

parent d6a03503
Informace k projektu
- CUBA.xml, ITALY.xml, NAMIBIA.xml a SOUTHKOREA.xml jsou xml soubory, k jednotlivým zemím
- COMBINED.xml jsou jednotlivé země skombinované do jednoho xml pomocí DTD
- template.xml jsou jednotlivé země skombinované do jednoho xml bez DTD
- template.dtd je validační DTD schéma
- template.rng je validační RelaxNG schéma
- xhtml/CUBA.html, xhtml/ITALY.html, xhtml/NAMIBIA.html a xhtml/SOUTHKOREA.html jsou html stránky pro jednotlivé země, už s manuálně přidanými obrázky
- xhtml-country-transformation.xsl je XSLT pro vygenerování html pro jednotlivé země
- INDEX-INFO.xml je xml soubor s informacemi o umístění html stránek, použit pro vygenerování index stránky
- index.html je hlavní stránka s odkazi na stránky k jednotlivím zemím
- xhtml/images/ je složka s použitými obrázky
- pdf/pdf-transformation.xsl je XSL-FO schéma pro vygenerování pdf výstupu
- pdf/pdf-default-output.pdf je pdf výstup
- pdf/pfd-output-with-pictures.pdf je pdf výstup s manuálně přidanými obrázky
Použité nástroje
- DTD validace - https://www.xmlvalidation.com/
- RelaxNG validace - https://www.liquid-technologies.com/online-relaxng-validator
- XHTML transformace - https://www.freeformatter.com/xsl-transformer.html
- PDF transformace - FOP https://xmlgraphics.apache.org/fop/
fop -xml template.xml -xsl pdf/pdf-transformation.xsl -pdf pdf/pdf-default-output.pdf
......@@ -209,4 +209,17 @@
<!ELEMENT ip_name (#PCDATA)>
<!ELEMENT ip_percentage (#PCDATA)>
<!ATTLIST country cid ID #REQUIRED>
\ No newline at end of file
<!ATTLIST country cid ID #REQUIRED>
<!ATTLIST name id ID #REQUIRED>
<!ATTLIST background id ID #REQUIRED>
<!ATTLIST geography id ID #REQUIRED>
<!ATTLIST society id ID #REQUIRED>
<!ATTLIST government id ID #REQUIRED>
<!ATTLIST economy id ID #REQUIRED>
<!ATTLIST energy id ID #REQUIRED>
<!ATTLIST communication id ID #REQUIRED>
<!ATTLIST military_and_security id ID #REQUIRED>
<!ATTLIST transportation id ID #REQUIRED>
<!ATTLIST transnational_issues id ID #REQUIRED>
\ No newline at end of file
......@@ -6,9 +6,15 @@
<data type="string"/>
</attribute>
<element name="name">
<attribute name="id">
<data type="string"/>
</attribute>
<data type="string"/>
</element>
<element name="background">
<attribute name="id">
<data type="string"/>
</attribute>
<oneOrMore>
<element name="par">
<data type="string"/>
......@@ -16,6 +22,9 @@
</oneOrMore>
</element>
<element name="geography">
<attribute name="id">
<data type="string"/>
</attribute>
<element name="location">
<data type="string"/>
</element>
......@@ -75,6 +84,9 @@
</element>
</element>
<element name="society">
<attribute name="id">
<data type="string"/>
</attribute>
<element name="population">
<data type="unsignedLong"/>
</element>
......@@ -205,6 +217,9 @@
</optional>
</element>
<element name="government">
<attribute name="id">
<data type="string"/>
</attribute>
<element name="government_type">
<data type="string"/>
</element>
......@@ -247,6 +262,9 @@
</element>
</element>
<element name="economy">
<attribute name="id">
<data type="string"/>
</attribute>
<element name="e_overview">
<oneOrMore>
<element name="par">
......@@ -367,6 +385,9 @@
</element>
</element>
<element name="energy">
<attribute name="id">
<data type="string"/>
</attribute>
<element name="electricity">
<element name="e_access">
<data type="string"/>
......@@ -437,6 +458,9 @@
</element>
</element>
<element name="communication">
<attribute name="id">
<data type="string"/>
</attribute>
<element name="telephones">
<element name="t_fixed_lines_subscribtions">
<data type="unsignedLong"/>
......@@ -463,6 +487,9 @@
</element>
</element>
<element name="military_and_security">
<attribute name="id">
<data type="string"/>
</attribute>
<element name="expenditure">
<data type="string"/>
</element>
......@@ -485,6 +512,9 @@
</element>
</element>
<element name="transportation">
<attribute name="id">
<data type="string"/>
</attribute>
<element name="airports">
<element name="ap_total">
<data type="unsignedInt"/>
......@@ -523,6 +553,9 @@
</element>
</element>
<element name="transnational_issues">
<attribute name="id">
<data type="string"/>
</attribute>
<element name="disputes">
<data type="string"/>
</element>
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- !DOCTYPE country SYSTEM "template.dtd" -->
<!DOCTYPE countries SYSTEM "template.dtd">
<!-- ?xml-stylesheet type="text/xsl" href="xhtml-transformation.xsl"? -->
<countries>
......
This diff is collapsed.
<html>
<head>Select Country</head>
<body>
<h3>Select country</h3>
<ul>
<li>
<a href="./CUBA.html">
Cuba
</a>
</li>
<li>
<a href="./ITALY.html">
Italy
</a>
</li>
<li>
<a href="./NAMIBIA.html">
Namibia
</a>
</li>
<li>
<a href="./SOUTHKOREA.html">
South Korea
</a>
</li>
</ul>
</body>
</html>
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment