Commit 9e5ef411 authored by Adam Svoboda's avatar Adam Svoboda

opravena validační schémata, upravena adresářová struktura a přidány informace o projektu

parent d6a03503
Informace k projektu
- CUBA.xml, ITALY.xml, NAMIBIA.xml a SOUTHKOREA.xml jsou xml soubory, k jednotlivým zemím
- COMBINED.xml jsou jednotlivé země skombinované do jednoho xml pomocí DTD
- template.xml jsou jednotlivé země skombinované do jednoho xml bez DTD
- template.dtd je validační DTD schéma
- template.rng je validační RelaxNG schéma
- xhtml/CUBA.html, xhtml/ITALY.html, xhtml/NAMIBIA.html a xhtml/SOUTHKOREA.html jsou html stránky pro jednotlivé země, už s manuálně přidanými obrázky
- xhtml-country-transformation.xsl je XSLT pro vygenerování html pro jednotlivé země
- INDEX-INFO.xml je xml soubor s informacemi o umístění html stránek, použit pro vygenerování index stránky
- index.html je hlavní stránka s odkazi na stránky k jednotlivím zemím
- xhtml/images/ je složka s použitými obrázky
- pdf/pdf-transformation.xsl je XSL-FO schéma pro vygenerování pdf výstupu
- pdf/pdf-default-output.pdf je pdf výstup
- pdf/pfd-output-with-pictures.pdf je pdf výstup s manuálně přidanými obrázky
Použité nástroje
- DTD validace - https://www.xmlvalidation.com/
- RelaxNG validace - https://www.liquid-technologies.com/online-relaxng-validator
- XHTML transformace - https://www.freeformatter.com/xsl-transformer.html
- PDF transformace - FOP https://xmlgraphics.apache.org/fop/
fop -xml template.xml -xsl pdf/pdf-transformation.xsl -pdf pdf/pdf-default-output.pdf
...@@ -209,4 +209,17 @@ ...@@ -209,4 +209,17 @@
<!ELEMENT ip_name (#PCDATA)> <!ELEMENT ip_name (#PCDATA)>
<!ELEMENT ip_percentage (#PCDATA)> <!ELEMENT ip_percentage (#PCDATA)>
<!ATTLIST country cid ID #REQUIRED> <!ATTLIST country cid ID #REQUIRED>
\ No newline at end of file
<!ATTLIST name id ID #REQUIRED>
<!ATTLIST background id ID #REQUIRED>
<!ATTLIST geography id ID #REQUIRED>
<!ATTLIST society id ID #REQUIRED>
<!ATTLIST government id ID #REQUIRED>
<!ATTLIST economy id ID #REQUIRED>
<!ATTLIST energy id ID #REQUIRED>
<!ATTLIST communication id ID #REQUIRED>
<!ATTLIST military_and_security id ID #REQUIRED>
<!ATTLIST transportation id ID #REQUIRED>
<!ATTLIST transnational_issues id ID #REQUIRED>
\ No newline at end of file
...@@ -6,9 +6,15 @@ ...@@ -6,9 +6,15 @@
<data type="string"/> <data type="string"/>
</attribute> </attribute>
<element name="name"> <element name="name">
<attribute name="id">
<data type="string"/>
</attribute>
<data type="string"/> <data type="string"/>
</element> </element>
<element name="background"> <element name="background">
<attribute name="id">
<data type="string"/>
</attribute>
<oneOrMore> <oneOrMore>
<element name="par"> <element name="par">
<data type="string"/> <data type="string"/>
...@@ -16,6 +22,9 @@ ...@@ -16,6 +22,9 @@
</oneOrMore> </oneOrMore>
</element> </element>
<element name="geography"> <element name="geography">
<attribute name="id">
<data type="string"/>
</attribute>
<element name="location"> <element name="location">
<data type="string"/> <data type="string"/>
</element> </element>
...@@ -75,6 +84,9 @@ ...@@ -75,6 +84,9 @@
</element> </element>
</element> </element>
<element name="society"> <element name="society">
<attribute name="id">
<data type="string"/>
</attribute>
<element name="population"> <element name="population">
<data type="unsignedLong"/> <data type="unsignedLong"/>
</element> </element>
...@@ -205,6 +217,9 @@ ...@@ -205,6 +217,9 @@
</optional> </optional>
</element> </element>
<element name="government"> <element name="government">
<attribute name="id">
<data type="string"/>
</attribute>
<element name="government_type"> <element name="government_type">
<data type="string"/> <data type="string"/>
</element> </element>
...@@ -247,6 +262,9 @@ ...@@ -247,6 +262,9 @@
</element> </element>
</element> </element>
<element name="economy"> <element name="economy">
<attribute name="id">
<data type="string"/>
</attribute>
<element name="e_overview"> <element name="e_overview">
<oneOrMore> <oneOrMore>
<element name="par"> <element name="par">
...@@ -367,6 +385,9 @@ ...@@ -367,6 +385,9 @@
</element> </element>
</element> </element>
<element name="energy"> <element name="energy">
<attribute name="id">
<data type="string"/>
</attribute>
<element name="electricity"> <element name="electricity">
<element name="e_access"> <element name="e_access">
<data type="string"/> <data type="string"/>
...@@ -437,6 +458,9 @@ ...@@ -437,6 +458,9 @@
</element> </element>
</element> </element>
<element name="communication"> <element name="communication">
<attribute name="id">
<data type="string"/>
</attribute>
<element name="telephones"> <element name="telephones">
<element name="t_fixed_lines_subscribtions"> <element name="t_fixed_lines_subscribtions">
<data type="unsignedLong"/> <data type="unsignedLong"/>
...@@ -463,6 +487,9 @@ ...@@ -463,6 +487,9 @@
</element> </element>
</element> </element>
<element name="military_and_security"> <element name="military_and_security">
<attribute name="id">
<data type="string"/>
</attribute>
<element name="expenditure"> <element name="expenditure">
<data type="string"/> <data type="string"/>
</element> </element>
...@@ -485,6 +512,9 @@ ...@@ -485,6 +512,9 @@
</element> </element>
</element> </element>
<element name="transportation"> <element name="transportation">
<attribute name="id">
<data type="string"/>
</attribute>
<element name="airports"> <element name="airports">
<element name="ap_total"> <element name="ap_total">
<data type="unsignedInt"/> <data type="unsignedInt"/>
...@@ -523,6 +553,9 @@ ...@@ -523,6 +553,9 @@
</element> </element>
</element> </element>
<element name="transnational_issues"> <element name="transnational_issues">
<attribute name="id">
<data type="string"/>
</attribute>
<element name="disputes"> <element name="disputes">
<data type="string"/> <data type="string"/>
</element> </element>
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- !DOCTYPE country SYSTEM "template.dtd" --> <!DOCTYPE countries SYSTEM "template.dtd">
<!-- ?xml-stylesheet type="text/xsl" href="xhtml-transformation.xsl"? --> <!-- ?xml-stylesheet type="text/xsl" href="xhtml-transformation.xsl"? -->
<countries> <countries>
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
<xsl:output method="xml" indent="yes"/>
<xsl:template match="/countries">
<fo:root xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
<fo:layout-master-set>
<fo:simple-page-master master-name="mytemplate" page-height="29.7cm" page-width="21.0cm"
margin-top="1.5cm" margin-bottom="1.5cm" margin-left="1.5cm" margin-right="1.5cm">
<fo:region-body margin-top="1cm" margin-bottom="0.2cm" />
<fo:region-before extent="1cm"/>
<fo:region-after extent="0.5cm"/>
</fo:simple-page-master>
</fo:layout-master-set>
<fo:page-sequence master-reference="mytemplate">
<xsl:for-each select="country">
<fo:flow flow-name="xsl-region-body">
<fo:block font-size="18pt" text-align="left" font-weight="bold" space-before="10px">
<xsl:value-of select="country/name" />
</fo:block>
<fo:block font-size="14pt" text-align="left" font-weight="bold" space-before="10px" space-after="7px">
Background
</fo:block>
<xsl:for-each select="country/background/par">
<fo:block font-size="10pt" text-align="justify" space-before="3px">
<xsl:value-of select="." />
</fo:block>
</xsl:for-each>
<fo:block font-size="14pt" text-align="left" font-weight="bold" space-before="10px">
Geography
</fo:block>
<fo:block font-size="12pt" text-align="left" font-weight="bold" space-before="10px">
Location
</fo:block>
<fo:block font-size="10pt" text-align="left" space-before="10px">
<xsl:value-of select="country/geography/location" />
</fo:block>
<fo:block font-size="12pt" text-align="left" font-weight="bold" space-before="10px">
Coordinates
</fo:block>
<fo:list-block provisional-distance-between-starts="10px"
start-indent="10px" font-size="10pt" space-before="10px">
<fo:list-item>
<fo:list-item-label end-indent="label-end()">
<fo:block></fo:block>
</fo:list-item-label>
<fo:list-item-body start-indent="body-start()">
<fo:block>Latitude: <xsl:value-of select="country/geography/coordinates/latitude" /></fo:block>
</fo:list-item-body>
</fo:list-item>
<fo:list-item>
<fo:list-item-label end-indent="label-end()">
<fo:block></fo:block>
</fo:list-item-label>
<fo:list-item-body start-indent="body-start()">
<fo:block>Longitude: <xsl:value-of select="country/geography/coordinates/longitude" /></fo:block>
</fo:list-item-body>
</fo:list-item>
</fo:list-block>
<fo:block font-size="12pt" text-align="left" font-weight="bold" space-before="10px">
Area
</fo:block>
<fo:list-block provisional-distance-between-starts="10px"
start-indent="10px" font-size="10pt" space-before="10px">
<fo:list-item>
<fo:list-item-label end-indent="label-end()">
<fo:block></fo:block>
</fo:list-item-label>
<fo:list-item-body start-indent="body-start()">
<fo:block>Total: <xsl:value-of select="country/geography/area/a_total" /></fo:block>
</fo:list-item-body>
</fo:list-item>
<fo:list-item>
<fo:list-item-label end-indent="label-end()">
<fo:block></fo:block>
</fo:list-item-label>
<fo:list-item-body start-indent="body-start()">
<fo:block>Land: <xsl:value-of select="country/geography/area/a_land" /></fo:block>
</fo:list-item-body>
</fo:list-item>
<fo:list-item>
<fo:list-item-label end-indent="label-end()">
<fo:block></fo:block>
</fo:list-item-label>
<fo:list-item-body start-indent="body-start()">
<fo:block>Water: <xsl:value-of select="country/geography/area/a_water" /></fo:block>
</fo:list-item-body>
</fo:list-item>
</fo:list-block>
<fo:block font-size="12pt" text-align="left" font-weight="bold" space-before="10px">
Climate
</fo:block>
<fo:block font-size="10pt" text-align="left" space-before="10px">
<xsl:value-of select="country/geography/climate" />
</fo:block>
<fo:block font-size="12pt" text-align="left" font-weight="bold" space-before="10px">
Terrain
</fo:block>
<fo:block font-size="10pt" text-align="left" space-before="10px">
<xsl:value-of select="country/geography/terrain" />
</fo:block>
<fo:block font-size="12pt" text-align="left" font-weight="bold" space-before="10px">
Resources
</fo:block>
<fo:block font-size="10pt" text-align="left" space-before="10px">
<xsl:for-each select="country/geography/resources/resource">
<xsl:value-of select="." />
<xsl:if test="not (position()=last())">
<xsl:text>, </xsl:text>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
</fo:block>
<fo:block font-size="12pt" text-align="left" font-weight="bold" space-before="10px">
Land
</fo:block>
<fo:list-block provisional-distance-between-starts="10px"
start-indent="10px" font-size="10pt" space-before="10px">
<fo:list-item>
<fo:list-item-label end-indent="label-end()">
<fo:block></fo:block>
</fo:list-item-label>
<fo:list-item-body start-indent="body-start()">
<fo:block>Agricultural: <xsl:value-of select="country/geography/land/l_agricultural" /></fo:block>
</fo:list-item-body>
</fo:list-item>
<fo:list-item>
<fo:list-item-label end-indent="label-end()">
<fo:block></fo:block>
</fo:list-item-label>
<fo:list-item-body start-indent="body-start()">
<fo:block>Forest: <xsl:value-of select="country/geography/land/l_forest" /></fo:block>
</fo:list-item-body>
</fo:list-item>
<fo:list-item>
<fo:list-item-label end-indent="label-end()">
<fo:block></fo:block>
</fo:list-item-label>
<fo:list-item-body start-indent="body-start()">
<fo:block>Other: <xsl:value-of select="country/geography/land/l_outher" /></fo:block>
</fo:list-item-body>
</fo:list-item>
</fo:list-block>
<fo:block font-size="14pt" text-align="left" font-weight="bold" space-before="10px">
Society
</fo:block>
<fo:block font-size="12pt" text-align="left" font-weight="bold" space-before="10px">
Population
</fo:block>
<fo:block font-size="10pt" text-align="left" space-before="10px">
<xsl:value-of select="country/society/population" />
</fo:block>
<fo:block font-size="12pt" text-align="left" font-weight="bold" space-before="10px">
Nationality
</fo:block>
<fo:list-block provisional-distance-between-starts="10px"
start-indent="10px" font-size="10pt" space-before="10px">
<fo:list-item>
<fo:list-item-label end-indent="label-end()">
<fo:block></fo:block>
</fo:list-item-label>
<fo:list-item-body start-indent="body-start()">
<fo:block>Noun: <xsl:value-of select="country/society/nationality/n_noun" /></fo:block>
</fo:list-item-body>
</fo:list-item>
<fo:list-item>
<fo:list-item-label end-indent="label-end()">
<fo:block></fo:block>
</fo:list-item-label>
<fo:list-item-body start-indent="body-start()">
<fo:block>Longitude: <xsl:value-of select="country/society/nationality/n_adjective" /></fo:block>
</fo:list-item-body>
</fo:list-item>
</fo:list-block>
<fo:block font-size="12pt" text-align="left" font-weight="bold" space-before="10px">
Etnicity
</fo:block>
<fo:list-block provisional-distance-between-starts="10px"
start-indent="10px" font-size="10pt" space-before="10px">
<xsl:for-each select="country/society/etnicity/etnic_group" >
<fo:list-item>
<fo:list-item-label end-indent="label-end()">
<fo:block></fo:block>
</fo:list-item-label>
<fo:list-item-body start-indent="body-start()">
<fo:block>
<xsl:value-of select="eg_name" />: <xsl:value-of select="eg_percentage" />
</fo:block>
</fo:list-item-body>
</fo:list-item>
</xsl:for-each>
</fo:list-block>
<xsl:if test="count(/country/society/etnicity/e_note)=1">
<fo:block font-size="10pt" text-align="left" space-before="3px">
note: <xsl:value-of select="country/society/etnicity/e_note" />
</fo:block>
</xsl:if>
<fo:block font-size="12pt" text-align="left" font-weight="bold" space-before="10px">
Language
</fo:block>
<fo:block font-size="10pt" text-align="left" space-before="10px">
<xsl:value-of select="country/society/languages/official" />
<xsl:text>(official)</xsl:text>
<xsl:for-each select="country/society/languages/language">
<xsl:text>, </xsl:text>
<xsl:value-of select="." />
</xsl:for-each>
</fo:block>
<fo:block font-size="12pt" text-align="left" font-weight="bold" space-before="10px">
Religion
</fo:block>
<fo:list-block provisional-distance-between-starts="10px"
start-indent="10px" font-size="10pt" space-before="10px">
<xsl:for-each select="country/society/religions/religion" >
<fo:list-item>
<fo:list-item-label end-indent="label-end()">
<fo:block></fo:block>
</fo:list-item-label>
<fo:list-item-body start-indent="body-start()">
<fo:block>
<xsl:value-of select="r_name" />: <xsl:value-of select="r_percentage" />
</fo:block>
</fo:list-item-body>
</fo:list-item>
</xsl:for-each>
</fo:list-block>
<xsl:if test="count(/country/society/religions/r_note)=1">
<fo:block font-size="10pt" text-align="left" space-before="3px">
note: <xsl:value-of select="country/society/religions/r_note" />
</fo:block>
</xsl:if>
<fo:block font-size="12pt" text-align="left" font-weight="bold" space-before="10px">
Age
</fo:block>
<fo:list-block provisional-distance-between-starts="10px"
start-indent="10px" font-size="10pt" space-before="10px">
<xsl:for-each select="country/society/age/a_group" >
<fo:list-item>
<fo:list-item-label end-indent="label-end()">
<fo:block></fo:block>
</fo:list-item-label>
<fo:list-item-body start-indent="body-start()">
<fo:block>
<xsl:text>Age group of </xsl:text>
<xsl:value-of select="ag_range" />
<xsl:text>: </xsl:text>
<xsl:value-of select="ag_percentage" />
<xsl:text> of total population (</xsl:text>
<xsl:value-of select="ag_male" />
<xsl:text> male/</xsl:text>
<xsl:value-of select="ag_female" />
<xsl:text> female)</xsl:text>
</fo:block>
</fo:list-item-body>
</fo:list-item>
</xsl:for-each>
</fo:list-block>
<fo:block font-size="10pt" text-align="left" space-before="3px">
Median:
</fo:block>
<fo:list-block provisional-distance-between-starts="10px"
start-indent="10px" font-size="10pt" space-before="3px">
<fo:list-item>
<fo:list-item-label end-indent="label-end()">
<fo:block></fo:block>
</fo:list-item-label>
<fo:list-item-body start-indent="body-start()">
<fo:block>Total: <xsl:value-of select="country/society/age/a_median/am_total" /></fo:block>
</fo:list-item-body>
</fo:list-item>
<fo:list-item>
<fo:list-item-label end-indent="label-end()">
<fo:block></fo:block>
</fo:list-item-label>
<fo:list-item-body start-indent="body-start()">
<fo:block>Male: <xsl:value-of select="country/society/age/a_median/am_male" /></fo:block>
</fo:list-item-body>
</fo:list-item>
<fo:list-item>
<fo:list-item-label end-indent="label-end()">
<fo:block></fo:block>
</fo:list-item-label>
<fo:list-item-body start-indent="body-start()">
<fo:block>Female: <xsl:value-of select="country/society/age/a_median/am_female" /></fo:block>
</fo:list-item-body>
</fo:list-item>
</fo:list-block>
<fo:block font-size="10pt" text-align="left" space-before="3px">
Life expectency:
</fo:block>
<fo:list-block provisional-distance-between-starts="10px"
start-indent="10px" font-size="10pt" space-before="3px">
<fo:list-item>
<fo:list-item-label end-indent="label-end()">
<fo:block></fo:block>
</fo:list-item-label>
<fo:list-item-body start-indent="body-start()">
<fo:block>Total: <xsl:value-of select="country/society/age/a_life_expectency/al_total" /></fo:block>
</fo:list-item-body>
</fo:list-item>
<fo:list-item>
<fo:list-item-label end-indent="label-end()">
<fo:block></fo:block>
</fo:list-item-label>
<fo:list-item-body start-indent="body-start()">
<fo:block>Male: <xsl:value-of select="country/society/age/a_life_expectency/al_male" /></fo:block>
</fo:list-item-body>
</fo:list-item>
<fo:list-item>
<fo:list-item-label end-indent="label-end()">
<fo:block></fo:block>
</fo:list-item-label>
<fo:list-item-body start-indent="body-start()">
<fo:block>Female: <xsl:value-of select="country/society/age/a_life_expectency/al_female" /></fo:block>
</fo:list-item-body>
</fo:list-item>
</fo:list-block>
<fo:block font-size="12pt" text-align="left" font-weight="bold" space-before="10px">
Urbanization
</fo:block>
<fo:block font-size="10pt" text-align="left" space-before="10px">
People living in urban areas:
<xsl:value-of select="country/society/urbanization/u_population" />
of total population
</fo:block>
<fo:block font-size="10pt" text-align="left" space-before="3px">
Rate of urbanization:
<xsl:value-of select="country/society/urbanization/u_rate" />
</fo:block>
<fo:list-block provisional-distance-between-starts="10px"
start-indent="10px" font-size="10pt" space-before="3px">
<xsl:for-each select="country/society/urbanization/u_major_areas/u_major_area" >
<fo:list-item>
<fo:list-item-label end-indent="label-end()">
<fo:block></fo:block>
</fo:list-item-label>
<fo:list-item-body start-indent="body-start()">
<fo:block>
<xsl:value-of select="uma_name" />: <xsl:value-of select="uma_population" />
</fo:block>
</fo:list-item-body>
</fo:list-item>
</xsl:for-each>
</fo:list-block>
<xsl:if test="count(/country/society/literacy)=1">
<fo:block font-size="12pt" text-align="left" font-weight="bold" space-before="10px">
Literacy
</fo:block>
<fo:list-block provisional-distance-between-starts="10px"
start-indent="10px" font-size="10pt" space-before="10px">
<fo:list-item>
<fo:list-item-label end-indent="label-end()">
<fo:block></fo:block>
</fo:list-item-label>
<fo:list-item-body start-indent="body-start()">
<fo:block>Total: <xsl:value-of select="country/society/literacy/l_total" /></fo:block>
</fo:list-item-body>
</fo:list-item>
<fo:list-item>
<fo:list-item-label end-indent="label-end()">
<fo:block></fo:block>
</fo:list-item-label>
<fo:list-item-body start-indent="body-start()">
<fo:block>Male: <xsl:value-of select="country/society/literacy/l_male" /></fo:block>
</fo:list-item-body>
</fo:list-item>
<fo:list-item>
<fo:list-item-label end-indent="label-end()">
<fo:block></fo:block>
</fo:list-item-label>
<fo:list-item-body start-indent="body-start()">
<fo:block>Female: <xsl:value-of select="country/society/literacy/l_female" /></fo:block>
</fo:list-item-body>
</fo:list-item>
</fo:list-block>
</xsl:if>
<fo:block font-size="14pt" text-align="left" font-weight="bold" space-before="10px">
Government
</fo:block>
<fo:block font-size="12pt" text-align="left" font-weight="bold" space-before="10px">
Government type
</fo:block>
<fo:block font-size="10pt" text-align="left" space-before="10px">
<xsl:value-of select="country/government/government_type" />
</fo:block>
<fo:block font-size="12pt" text-align="left" font-weight="bold" space-before="10px">
Capital
</fo:block>
<fo:block font-size="10pt" text-align="left" space-before="10px">
<xsl:value-of select="country/government/capital" />
</fo:block>
<fo:block font-size="12pt" text-align="left" font-weight="bold" space-before="10px">
Chief of state
</fo:block>
<fo:block font-size="10pt" text-align="left" space-before="10px">
<xsl:value-of select="country/government/chief_of_state/c_name" />
(elected <xsl:value-of select="country/government/chief_of_state/c_elected" />)
</fo:block>
<fo:block font-size="12pt" text-align="left" font-weight="bold" space-before="10px">
Head of government
</fo:block>
<fo:block font-size="10pt" text-align="left" space-before="10px">
<xsl:value-of select="country/government/head_of_goverment/h_name" />
(elected <xsl:value-of select="country/government/head_of_goverment/h_elected" />)
</fo:block>
<fo:block font-size="12pt" text-align="left" font-weight="bold" space-before="10px">
Legal system
</fo:block>
<fo:block font-size="10pt" text-align="left" space-before="10px">
<xsl:value-of select="country/government/legal_system" />
</fo:block>
<fo:block font-size="12pt" text-align="left" font-weight="bold" space-before="10px">
Symbols
</fo:block>
<fo:block font-size="10pt" text-align="left" space-before="10px">
Symbols:
</fo:block>
<fo:block font-size="10pt" text-align="left" space-before="3px">
<xsl:for-each select="country/government/symbols/symbol">
<xsl:value-of select="." />
<xsl:if test="not (position()=last())">
<xsl:text>, </xsl:text>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
</fo:block>
<fo:block font-size="10pt" text-align="left" space-before="5px">
Colors:
</fo:block>
<fo:block font-size="10pt" text-align="left" space-before="3px">
<xsl:for-each select="country/government/symbols/s_color">
<xsl:value-of select="." />
<xsl:if test="not (position()=last())">
<xsl:text>, </xsl:text>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
</fo:block>
<fo:block font-size="10pt" text-align="left" space-before="5px">
Anthem:
</fo:block>
<fo:block font-size="10pt" text-align="left" space-before="3px">
<xsl:value-of select="country/government/symbols/anthem" />
</fo:block>
<fo:block font-size="14pt" text-align="left" font-weight="bold" space-before="10px">
Economy
</fo:block>
<fo:block font-size="12pt" text-align="left" font-weight="bold" space-before="10px" space-after="7px">
Overview
</fo:block>
<xsl:for-each select="country/economy/e_overview/par">
<fo:block font-size="10pt" text-align="justify" space-before="3px">
<xsl:value-of select="." />
</fo:block>
</xsl:for-each>
<fo:block font-size="12pt" text-align="left" font-weight="bold" space-before="10px">
GDP
</fo:block>
<fo:block font-size="10pt" text-align="left" space-before="10px">
GDP amount:
<xsl:value-of select="country/economy/GDP/GDP_amount" />
</fo:block>
<fo:block font-size="10pt" text-align="left" space-before="3px">
GDP growth:
<xsl:value-of select="country/economy/GDP/GDP_growth" />
</fo:block>
<fo:block font-size="10pt" text-align="left" space-before="3px">
GDP per capita:
<xsl:value-of select="country/economy/GDP/GDP_per_capita" />
</fo:block>
<fo:block font-size="10pt" text-align="left" space-before="3px">
GDP savings:
<xsl:value-of select="country/economy/GDP/GDP_savings" />
</fo:block>
<fo:block font-size="10pt" text-align="left" space-before="3px">
GDP from agriculture:
<xsl:value-of select="country/economy/GDP/GDP_sectors/GDPs_agriculture" />
</fo:block>
<fo:block font-size="10pt" text-align="left" space-before="3px">
GDP from industry:
<xsl:value-of select="country/economy/GDP/GDP_sectors/GDPs_industry" />
</fo:block>
<fo:block font-size="10pt" text-align="left" space-before="3px">
GDP from services:
<xsl:value-of select="country/economy/GDP/GDP_sectors/GDPs_services" />
</fo:block>
<fo:block font-size="12pt" text-align="left" font-weight="bold" space-before="10px">
Agricultural products
</fo:block>
<fo:block font-size="10pt" text-align="left" space-before="10px">
<xsl:for-each select="country/economy/agricultural_products/agricultural_product">
<xsl:value-of select="." />
<xsl:if test="not (position()=last())">
<xsl:text>, </xsl:text>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
</fo:block>
<fo:block font-size="12pt" text-align="left" font-weight="bold" space-before="10px">
Industries
</fo:block>
<fo:block font-size="10pt" text-align="left" space-before="10px">
<xsl:for-each select="country/economy/industries/industry">
<xsl:value-of select="." />
<xsl:if test="not (position()=last())">
<xsl:text>, </xsl:text>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
</fo:block>
<fo:block font-size="12pt" text-align="left" font-weight="bold" space-before="10px">
Labor force
</fo:block>
<fo:block font-size="10pt" text-align="left" space-before="10px">
Total amount:
<xsl:value-of select="country/economy/labor_force/lf_amount" />
</fo:block>
<fo:block font-size="10pt" text-align="left" space-before="3px">
In agriculture:
<xsl:value-of select="country/economy/labor_force/lf_sectors/lfs_agriculture" />
</fo:block>
<fo:block font-size="10pt" text-align="left" space-before="3px">
In industry:
<xsl:value-of select="country/economy/labor_force/lf_sectors/lfs_industry" />
</fo:block>
<fo:block font-size="10pt" text-align="left" space-before="3px">
In services:
<xsl:value-of select="country/economy/labor_force/lf_sectors/lfs_services" />
</fo:block>
<fo:block font-size="12pt" text-align="left" font-weight="bold" space-before="10px">
Unemployment
</fo:block>
<fo:block font-size="10pt" text-align="left" space-before="10px">
<xsl:value-of select="country/economy/unemployment" />
</fo:block>
<fo:block font-size="12pt" text-align="left" font-weight="bold" space-before="10px">
Inflation
</fo:block>
<fo:block font-size="10pt" text-align="left" space-before="10px">
<xsl:value-of select="country/economy/inflation" />
</fo:block>
<fo:block font-size="12pt" text-align="left" font-weight="bold" space-before="10px">
Exports
</fo:block>
<fo:block font-size="10pt" text-align="left" space-before="10px">
Total amount: