Commit 24d148f3 authored by Martin Znamenáček's avatar Martin Znamenáček

web page

parent f617b930
......@@ -3,8 +3,7 @@
Python aplikace na doporučování obrázků na základě článku.
Na základě nadpisu článku nebo celého článku automaticky vyberte vhodný obrázek.
Data nutná pro chod aplikace:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1O4f_GXYkW5FUqLddvEpmyqlweKX3mqvr
Data nutná pro chod aplikace: https://drive.google.com/open?id=1O4f_GXYkW5FUqLddvEpmyqlweKX3mqvr
V root adresáři aplikace vytvořte adresář _files_ a do něho vložte _processed_data.csv_ a _reviews_data.txt.gz_.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment