Commit f617b930 authored by Martin Znamenáček's avatar Martin Znamenáček

web page

parent 42d0b1de
# mvi-sp
Doporučování obrázků k článkům
Na základě nadpisu článku nebo celého článku automaticky vyberte vhodný obrázek. Pro trénování a testování použijte články z Wikipedie, které často obsahují ilustrační obrázky.
\ No newline at end of file
Python aplikace na doporučování obrázků na základě článku.
Na základě nadpisu článku nebo celého článku automaticky vyberte vhodný obrázek.
Data nutná pro chod aplikace:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1O4f_GXYkW5FUqLddvEpmyqlweKX3mqvr
V root adresáři aplikace vytvořte adresář _files_ a do něho vložte _processed_data.csv_ a _reviews_data.txt.gz_.
V root adresáři aplikace vytvořte adresář _models_ a do něho vložte _GoogleNews-vectors-negative300.bin_ (stáhnutelný [zde](https://drive.google.com/file/d/0B7XkCwpI5KDYNlNUTTlSS21pQmM/edit)).
......@@ -44,6 +44,7 @@ def search_module(word, module, images):
def parseText(text):
text=text.replace("[","")
text = text.replace("]", "")
text = text.replace("%", "")
sentences = nltk.sent_tokenize(text)
tagged_words = []
......
<html>
<head>
<title>Image Recommender</title>
</head>
<style>
.content {
max-width: 710px;
min-width: 700px;
margin: auto;
}
table {
border-collapse: collapse;
}
table, th, td {
border: 1px solid black;
padding: 5px;
}
</style>
<body>
<div class="content">
<h1 align="center">Image Recommender</h1>
<form action = "/" method = "GET">
<textarea rows="4" cols="50" name="text" placeholder="Input your text">{{text}}</textarea>
<p><input type = "submit" value = "submit" /></p>
<textarea rows="15" cols="100" name="text" placeholder="Input your text">{{text}}</textarea>
<p align="center"><input align="center" type = "submit" value = "submit" /></p>
</form>
{% if render_result %}
<div>
{% for word in results[0] %}
<table class="tg">
<table>
<tr>
<th colspan="2">{{word[0]}}</th>
<th colspan="4"><font style="text-transform: uppercase;" size="+2">{{word[0]}}</font></th>
</tr>
<tr>
<td>Google</td>
<td>Local</td>
<td colspan="2" align="center" ><b>Google</b></td>
<td colspan="2" align="center" ><b>Local</b></td>
</tr>
<tr>
<td>{{results[1][word[0]][0]}}</td>
<td>{{results[2][word[0]][0]}}</td>
<td align="left" >{{results[1][word[0]][0]}}</td>
<td align="right" >{{results[1][word[0]][1]}}</td>
<td align="left" >{{results[2][word[0]][0]}}</td>
<td align="right" >{{results[2][word[0]][1]}}</td>
</tr>
<tr>
<td>{{results[1][word[0]][1]}}</td>
<td>{{results[2][word[0]][1]}}</td>
</tr>
<tr>
<td><img src={{results[1][word[0]][2]}} alt={{results[1][word[0]][0]}} width="250" height="200"></td>
<td><img src={{results[2][word[0]][2]}} alt={{results[2][word[0]][0]}} width="250" height="200"></td>
<tr>
<td colspan="2"><img src={{results[1][word[0]][2]}} alt={{results[1][word[0]][0]}} width="350" height="300"></td>
<td colspan="2"><img src={{results[2][word[0]][2]}} alt={{results[2][word[0]][0]}} width="350" height="300"></td>
</tr>
</table>
{% endfor %}
</table>
{% endfor %}
</div>
{% endif %}
</div>
</body>
</html>
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment