Skip to content

Indexes fixed, noise added

Petr Kasalický requested to merge (removed):master into master

Dodal jsem iteraci pro indexy použité při odvozování optimálního zesílení

Druhou opravou si nejsem jistý, minimálně mi to přijde nesrozumitelné. V motivačním příkladu pro Kalmanův filtr rovnice výšky a rychlosti nejprve obsahují šum. Po přepsání, aby vycházely hodnoty z hodnot v čase t-1, ho již neobsahují, ale následuje jejich přepsání do maticové podoby, kde už zase šumy jsou.

Merge request reports